Privacy policy

Deze privacy policy (hierna de “Policy”) verstrekt meer informatie betreffende de verwerking van Persoonsgegevens door Konnektit.

Zowel de website www.ikzoekhulp.be als de website www.konnektit.be zijn een product van Konnektit Comm.V. De pagina's op deze websites worden gepubliceerd en beheerd door Konnektit Comm.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 148, en met ondernemingsnummer 0682.947.997.

Konnektit respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat je jouw persoonsgegevens aan Konnektit kunt toevertrouwen.

Tijdens jouw contacten met Konnektit worden bepaalde gegevens van jou verzameld en verwerkt. Aangezien je als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Konnektit gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (General Data Protection Regulation of GDPR). De in deze privacyverklaring gebruikte termen hebben de betekenis van de definities in de GDPR.

Alle info over welke persoonsgegevens Konnektit verwerkt en hoe Konnektit hier op een correcte manier mee omgaat, kan je hieronder terugvinden.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website en diensten van Konnektit, ga je ermee akkoord dat deze privacyverklaring van toepassing is op de door Konnektit verwerkte persoonsgegevens.

Voor het gebruik van de Konnektit website verwijzen we naar de Cookie Policy.

De verwerkte categorieën persoonsgegevens

Konnektit verzamelt enkel persoonsgegevens over individuen wanneer die specifiek en bewust door hen wordt verstrekt.

 • Konnektit verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn leden:
  • identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, geslacht, …;
  • financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
  • inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
  • klachten of feedback via onze support kanalen omtrent jouw ervaring met Konnektit, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Konnektit verwerkt de volgende persoonsgegevens van bezoekers van de websites:
  • wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer verwerken, afhankelijk van de manier waarop je besluit contact met ons op te nemen. Wij kunnen ook alle andere persoonsgegevens verwerken die je ons meedeelt wanneer je contact met ons opneemt;
  • bij het surfen op onze websites kunnen wij voor veiligheidsdoeleinden bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals: jouw naam, achternaam, e-mailadres, jouw browsertype, IP-adres, de domeinnaam van jouw internetprovider, welke pagina's je op de website hebt geraadpleegd, gegevens die je zelf invoert op de websites en andere gegevens waar je Konnektit toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …)..;
 • Konnektit verwerkt de volgende persoonsgegevens van hulpzoekenden:
  • identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, e-mailadres, alle andere persoonsgegevens verwerken die je ons meedeelt wanneer je contact met ons opneemt.

Verwerkingsgronden en doeleinden van de verwerking

De doeleinden waarvoor en de reikwijdte waartoe Konnektit de bovengenoemde persoonsgegevens mag verwerken en de rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de volgende:

 • wanneer je contact met ons opneemt, kan Konnektit persoonsgegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigde belang van Konnektit om het verzoek te ontvangen en te beantwoorden;
 • bij het inloggen op de Konnektit-website, verwerkt Konnektit persoonsgegevens om te voldoen aan haar verplichting in het kader van de uitvoering van het contract tussen jou en Konnektit. De gebruikte persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot de toegang tot en het gebruik van het ledengedeelte;
 • bij het surfen op de Konnektit-website worden bepaalde persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld, door Konnektit om veiligheidsredenen verwerkt. Konnektit is wettelijk verplicht om de veiligheid van de website en van de via de website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen;
 • persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de verzending van mailings over de activiteiten van Konnektit of andere verenigingen. Konnektit verwerkt deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming;
 • persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de verzending van mailings met informatie en richtlijnen in verband met de beroepsactiviteiten van de Konnektit-leden. Konnektit verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de toestemming van de betrokkene;
 • in het kader van de ledenadministratie van Konnektit, waaronder facturatie, worden persoonsgegevens door Konnektit verwerkt om te voldoen aan haar verplichting in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou (lid van Konnektit) en Konnektit;
 • Konnektit kan de persoonsgegevens van de betrokkene altijd voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden verwerken, indien Konnektit vooraf jouw toestemming heeft verkregen. In dat geval zal Konnektit jou vooraf op passende wijze informeren over het beoogde doel van de verwerking.

Gebruik van de informatie

Jouw persoonsgegevens kunnen worden ingezien en gebruikt door de volgende Konnektit-medewerkers:

 • personeel dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken, beheren en beoordelen van persoonlijke gegevens;
 • personeel dat verantwoordelijk is voor kwaliteitsbeheer en beveiliging;
 • personeel dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie;
 • elk ander personeelslid dat volgens de wet toegang heeft.

Konnektit-medewerkers kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen inzien voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken correct uit te voeren. Konnektit wijst de voormelde personen op het belang van de vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens, en laat ze, wanneer van toepassing, een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen die bij de met hen gesloten overeenkomst wordt gevoegd.

In bepaalde gevallen kan of moet Konnektit jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • onze onderaannemers ("verwerkers"): dit zijn onze externe bedrijfsondersteunende diensten die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken. Hiertoe behoren onze websiteprovider en onze gegevensopslagdiensten. Met elk van deze diensten heeft Konnektit een overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig blijven en niet worden gebruikt voor doeleinden waarvoor Konnektit geen toestemming heeft verleend.

Behalve met jouw geïnformeerde toestemming en/of in het kader van wettelijke machtigingen of verplichtingen en/of op rechterlijk bevel en/of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zal Konnektit jouw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken. Konnektit zal jouw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden doorgeven voor direct marketing- of reclamedoeleinden.

Jouw rechten

De GDPR geeft jou, tot op zekere hoogte, een aantal rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail of brief, samen met een scan of kopie van jouw identiteitsbewijs, voorzien van jouw handtekening. Deze e-mail of brief kunt u sturen naar de volgende contactgegevens:

Konnektit
Tav. Sonja Delbeecke
Diksmuidseweg 148
8900 Ieper

OF
sonja@konnektit.be

Wanneer je contact opneemt met Konnektit om jouw rechten uit te oefenen, zal Konnektit binnen 30 kalenderdagen reageren. Als jouw verzoek complex is of er veel verzoeken moeten worden verwerkt, wordt de termijn met 60 dagen verlengd. Konnektit zal jou in dat geval op de hoogte brengen. Of je jouw rechten al dan niet kan uitoefenen, hangt af van de verwerking en de rechtsgrondslag.

Indien je jouw rechten wil uitoefenen, kan Konnektit je vragen om bijkomende persoonsgegevens te verstrekken teneinde jou te identificeren. Na identificatie heb jij ten aanzien van Konnektit de onderstaande rechten.

Zorg er altijd voor dat het precies duidelijk is welk recht je wil uitoefenen en op welke manier (bv. e-mail, post, mondeling, enz.) je de informatie wenst te ontvangen.

In principe is de verwerking van jouw verzoeken kosteloos. Als jouw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, behoudt Konnektit zich het recht voor om een vergoeding voor administratieve kosten in rekening te brengen voordat jouw verzoek wordt behandeld.

 • recht op inzage en kopie

Inzage – je hebt steeds het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Konnektit over jou verwerkt, tenzij deze inzage door de wet wordt uitgesloten. Je hebt ook het recht om bepaalde informatie over deze verwerking te ontvangen. Meer bepaald heb je recht op de volgende informatie:

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens zelf;
 • de doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens;
 • de categorieën persoonsgegevens en hun bewaartijd;
 • de categorieën ontvangers aan wie deze persoonsgegevens worden verstrekt;
 • jouw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens;
 • de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij je werden ingezameld.

Kopie – je hebt bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van jouw persoonsgegevens, voor zover je die conform de GDPR mag inzien. Indien je meerdere kopieën van dezelfde informatie wenst, behoudt Konnektit zich het recht voor om hiervoor een vergoeding voor administratieve kosten aan te rekenen.

 • recht op verbetering

Je hebt bovendien het recht om kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.

Je kan hierbij ook vragen dat jouw persoonsgegevens tijdelijk niet langer verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid of volledigheid van jouw persoonsgegevens werd gecontroleerd en eventuele onjuistheden/onvolledigheden werden rechtgezet (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

 • recht op overdraagbaarheid

Met betrekking tot persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (via computer), heb je voorts het recht om te vragen dat Konnektit een kopie van jouw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (bv. XML) overmaakt aan jou en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van jouw keuze. Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens die je zelf heeft verstrekt en enkel wanneer de verwerking door Konnektit gebaseerd is op jouw toestemming.

 • recht op intrekking van toestemming

Wanneer Konnektit jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, dan hebt je steeds het recht om deze toestemming in te trekken en te vragen dat jouw persoonsgegevens verwijderd worden. Zie hierover het onderdeel “recht op verwijdering”. De intrekking van jouw toestemming doet op zich geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming.

 • recht op verwijdering

Indien je jouw toestemming intrekt of indien je anderszins meent dat jouw persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn of omdat ze onrechtmatig worden verwerkt), dan kan je verzoeken dat jouw persoonsgegevens definitief verwijderd worden uit de bestanden van Konnektit.

In plaats van verwijdering kan je als alternatief ook vragen dat jouw persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet langer worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

Konnektit is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR (bv. in het kader van gerechtelijke procedures).

 • recht op verzet tegen de verwerking

Wanneer jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming maar wel op basis van het gerechtvaardigd belang van Konnektit in de zin van artikel 6, lid 1(f) AVG (bv. voor het onderhouden van klantenrelaties) worden verwerkt, kan je je in bepaalde gevallen verzetten tegen deze verwerking van jouw persoonsgegevens door Konnektit.

Voor zover de verwerking evenwel geen vorm van direct marketing betreft, kan Konnektit toch verdergaan met de verwerking van de persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen. In afwachting van de beoordeling van deze redenen kan je Konnektit wel verzoeken om de desbetreffende persoonsgegevens tijdelijk niet langer te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

 • recht op beperkte verwerking

In bepaalde gevallen heb je het recht om te vragen dat jouw persoonsgegevens wel nog door Konnektit worden bewaard, maar tijdelijk niet langer worden verwerkt. Buiten de gevallen vermeld bij het recht op verbetering, op verzet en op verwijdering in deze privacyverklaring, heb je dit recht ook wanneer Konnektit jouw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar je ze zelf wel nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering.

In sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de beperkte verwerking echter niet en mag Konnektit de persoonsgegevens toch blijven verwerken. Deze gevallen zijn de volgende:

 • indien je zelf jouw specifieke toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking;
 • indien Konnektit de persoonsgegevens zelf nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
 • indien de persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Internationale doorgifte

Konnektit geeft geen persoonsgegevens door aan externe gegevensverwerkers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Veiligheidsbeleid van Konnektit

Om jouw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Konnektit passende technische en organisatorische maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Dit risico kan echter nooit volledig worden uitgesloten, zelfs niet met de beste maatregelen.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Konnektit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan afdoende beveiligingsmaatregelen van derden.

Opslag van gegevens.

Konnektit bewaart de persoonsgegevens in door Konnektit opgezette en beheerde elektronische archieven en/of databanken, in de vorm waarin deze persoonsgegevens zijn ontvangen of gelijk in welke andere afgeleide vorm die Konnektit in het kader van de dienstverlening gebruikt. Konnektit kan voor de opslag van de persoonsgegevens beroep doen op derde dienstenverstrekkers, die in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Beveiligde communicatie.

Je aanvaardt dat de communicatie van persoonsgegevens aan Konnektit elektronisch gebeurt, en dat iedere vorm van communicatie een risico van onderschepping, verkeerde levering of verlies inhoudt. Konnektit is niet aansprakelijk voor communicatiefouten die haar niet toerekenbaar zijn.

Bewaring van gegevens

Konnektit bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerkingen vermeld in deze privacyverklaring. Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of op jouw verzoek, zal Konnektit de persoonsgegevens verwijderen, tenzij het bewaren van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is of wordt.

Minderjarigen

Konnektit verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. De toestemming van de ouder of voogd is nodig om de producten, diensten, (mobiele) websites van Konnektit te gebruiken en om nadien de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Konnektit deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Websites van derden

De website van Konnektit kan links bevatten naar andere websites die door andere partijen worden beheerd. Hou er rekening mee dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de persoonsgegevens die Konnektit verzamelt en verwerkt. Konnektit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonsgegevens die derden verzamelen, opslaan en gebruiken via hun eigen websites. Je dient altijd zorgvuldig het privacybeleid te lezen van elke website die je bezoekt.

Vragen en klachten.

Vragen - Voor verzoeken tot uitoefening van jouw rechten of voor alle andere vragen over de verwerking van Persoonsgegevens door Konnektit kan je steeds kosteloos terecht bij Sonja Delbeecke via onderstaande gegevens

Konnektit
Tav. Sonja Delbeecke
Diksmuidseweg 148
8900 Ieper

OF
sonja@konnektit.be 

Klachten - Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring of van de GDPR niet worden nageleefd, dan kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be. Indien je klachten hebt, verzoekt Konnektit jou echter niettemin vriendelijk om deze eerst aan Konnektit voor te leggen, zodat Konnektit naar een oplossing kan zoeken voor het probleem.

Contactgegevens Gegevenbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

Konnektit
Diksmuidseweg 148 – 8900 Ieper
ON: 0682 947 997
sonja@konnektit.be
0496 50 56 65

Wijzigingen

Konnektit behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, raden wij jou dan ook aan steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring te raadplegen, beschikbaar via onze website.

Laatst gewijzigd: 1 september 2022

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.