Q&A

Het aanbod. Wat is ....?

Iedereen verdient een hartverwarmend, uniek en persoonlijk afscheid. Een afscheidsbegeleider helpt jou om een afscheidsdienst op maat te organiseren passend bij de overledene en zijn naasten. Dit kan zeer divers zijn: een mini-foodtruck festival voor een kok, een kampvuur-afscheid voor de leider van een jeugdbeweging, een afscheidswandeling voor een fervente wandelaar, een herinneringsfeest aan de toog van de overleden café-baas, een huiskameruitvaart in intieme kring voor de familieman, …

 

Wanneer de spanningen en conflicten aanhouden na de scheiding staat het ouderschap vaak onder druk. Via de methodiek worden ouders geholpen om sterker in hun schoenen te staan en te durven kiezen voor hun eigen ouderschap én om het verschil met de andere ouder toe te laten. In hulpverleningstermen noemen we dit het model van parallel solo-ouderschap.

Ouders trachten nog te vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In hoogconflictscheidingen leidt dit enkel tot veel frustraties en spanningen. In deze begeleiding gaat de ouder stilstaan bij zijn / haar ouderschap en wordt er stilgestaan bij hetgeen een kind van zijn ouder nodig heeft in een bepaalde ontwikkelingsfase en wat elke ouder daar zelf in kan betekenen.

In deze begeleiding worden ouders geholpen om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen en zelf niets te doen dat het conflict kan doen escaleren. Deze begeleiding kan je alleen volgen, dus los van de andere ouder.

 • Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders. Een kindertraining die veerkracht en zelfvertrouwen versterkt door de talenten van de kinderen centraal te stellen. Met de kindertraining ‘Blij met mij!’ zorgen we dat kinderen lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen leren op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Zij krijgen in 3 ouderbijeenkomsten handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.
 • Be more me! is een krachtige training voor jongeren tussen 12 en 16 jaar bent. Een training die je zelfvertrouwen en zelfkennis versterkt door je talenten centraal te stellen. Elke jongere heeft talenten, kracht en ontwikkelingspotentieel. Soms overschaduwt ‘probleemgedrag’ deze talenten en mogelijkheden. Als we dan gaan kijken achter dat gedrag, zien we vaak jongeren met een groot verlangen om te mogen zijn wie ze echt zijn. En als we dan ook achter het gedrag van de ouders kijken zien we dat ouders wensen dat hun kind trots is op zichzelf en met een stevig en positief zelfbeeld de grote wereld in gaat.

Brainspotting is een therapeutische methode die werkt door de onderliggende bronnen in de hersenen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, en andere complexe symptomen te identificeren, te verwerken en uiteindelijk los te laten. Het is met andere woorden een tool die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden.

Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem te spreken of je ervaringen te analyseren.  Brainspotting richt zich rechtstreeks op de onderliggende somatische (lichamelijke) / neurofyisologische component van je klacht. Eens deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt worden bevrijd en geïntegreerd.

Coaching met behulp van paarden is een bijzondere manier van coachen waarbij paarden worden ingezet bij persoonlijke vraagstukken. Tijdens zo'n "gesprek" ga je niet op het paard zitten, maar je hebt wel interactie met één of meerdere paarden in een veilige ruimte. Tijdens deze interacties geven de paarden je feedback, waardoor je je bewust wordt van wat je écht inbrengt, en van het effect er van op je omgeving. Je ervaart wat werkt en niet werkt. Vanuit deze inzichten kan je gaan experimenteren met nieuwe manieren van omgaan en ook daarop weer eerlijke feedback krijgen van onze coachingpaarden en professionele menselijke coachen.

Wat is een collaboratieve onderhandeling?


Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een manier om op een minnelijke manier geschillen aan te pakken. De bedoeling is om het geschil op te lossen door onderhandeling, om zo te komen tot een minnelijk akkoord tussen de betrokkenen. 

Elke betrokkene wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. 

In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.

Wel kan er in het kader van een collaboratieve onderhandeling een beroep worden gedaan op één of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Dat vertrouwelijk advies is uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige kan in geen geval beslissen over het geschil.

Hoe verloopt een collaboratieve onderhandeling?

Een collaboratieve onderhandeling kan gevoerd worden buiten elke bestaande gerechtelijke procedure om. Maar daarnaast kan een rechter in een bestaande gerechtelijke procedure bevelen om het geschil door een collaboratieve onderhandeling te proberen oplossen als de partijen daar samen om verzoeken.
 
De partij die deelneemt aan een collaboratieve onderhandeling is beschermd in die zin dat de termijn van verjaring van haar vordering(srecht) wordt geschorst voor de volledige duur van de collaboratieve onderhandeling.

De partijen hebben enkele verplichtingen:

De partijen verbinden zich ertoe om tijdens de collaboratieve onderhandeling geen geding op te starten of voort te zetten.
De partijen delen alle documenten en informatie mee die nuttig kunnen zijn voor de oplossing van het geschil en werken op een loyale manier mee aan de collaboratieve onderhandeling.
De documenten opgemaakt en de mededelingen gedaan in de loop van en ten behoeve van een collaboratieve onderhandeling zijn vertrouwelijk, behoudens uitzonderingen.
Elke partij kan op elk moment een einde maken aan de collaboratieve onderhandeling.
 
Wanneer de partijen tot een oplossing komen via de collaboratieve onderhandeling, wordt de oplossing schriftelijk door de collaboratieve advocaten vastgelegd in het collaboratief onderhandelde akkoord. De partijen zullen dat collaboratief onderhandelde akkoord meestal vrijwillig uitvoeren.

Wil een partij toch een uitvoerbare titel, waarmee hij de andere partij dus kan dwingen om het akkoord uit te voeren, moet hij een authentieke akte laten opstellen door een notaris.

Via deze link vind je een collaboratief advocaat dat lid is van ons netwerk

De benaming ‘Creatieve Therapie’ overkoepelt de gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie.  Beeld, dans, drama of muziek wordt op een methodische wijze ingezet tijdens de begeleiding om zo te werken aan inzicht en / of verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn.

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd ontwikkeld door Professor Marsha M. Linehan. DGT is een vorm van cognitieve gedragstherapie. De therapie richt zich op het verminderen van je zelfdestructieve gedragingen, het inzicht krijgen in je disfunctionele gedachten en het vergroten van je vaardigheden om met (heftige) emoties en gedachten om te gaan.  Het eigen maken van deze vaardigheden zal helpen om op een gezonde en effectieve manier relaties aan te gaan, emoties te beleven en op een respectvolle manier met jezelf en problemen in het alledaagse leven om te gaan.

Lees meer over DGT in deze blog.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Dergelijke gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

EFT is een model voor relatietherapie dat liefde en emoties centraal stelt. Het model is gebaseerd op de hechtingstheorie. De therapie streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding binnen het koppel.

Het EFT model verbindt drie perspectieven:

 • het experiëntiële/intrapsychische,
 • het systemische
 • de gehechtheidstheorie.

EFT is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief (evidence based). 

Familiale bemiddeling concentreert zich op geschillen in de familiale context. 

Bijvoorbeeld:

 • bemiddeling voor, tijdens en na de scheiding
 • ouderschapsbemiddeling
 • conflicten tussen de generaties in een familie
 • conflicten in het kader van erfenissen 
 • conflicten in familiebedrijven 
 • ...

Een bemiddelaar bied een context aan waarbinnen de betrokkenen stap voor stap geholpen worden om

 • hun standpunten toe te lichten;
 • bezorgdheden en wensen van alle betrokkenen te verkennen;
 • oplossingen te zoeken die rekening houden met wat ieder belangrijk vindt. 

Om deze context te creëren zal de bemiddelaar

 • regels invoeren die het mogelijk maken om op een efficiënte manier met elkaar te praten;
 • alle informatie verstrekken die u nodig hebt om tot gepaste afspraken te komen;
 • ervoor zorgen dat iedereen evenveel invloed heeft op de inhoud van de gesprekken;
 • voor iedereen evenveel werken en geen partij kiezen noch beslissingen nemen in uw plaats.

Onderhandelen via een bemiddelaar verschilt van de onderhandelingen tussen 2 advocaten. De 2 advocaten zoeken elk een oplossing die goed is voor hun eigen cliënt. Een bemiddelaar spoort de betrokkenen aan om een oplossing te zoeken die goed is voor alle betrokkenen. De bemiddelaar geeft informatie, maar dringt zijn eigen mening niet op en heeft oog voor alle aspecten van een conflict / scheiding.

In een aantal situaties volstaat de kennis van het recht niet om een probleem op te lossen. In deze gevallen wordt het deskundig advies ingewonnen van een gerechtsdeskundige of gerechtelijk expert die werd aangesteld door de rechtbank. 

Zijn er in je gezin voortdurend spanningen en heb je het gevoel dat jullie hierin vastlopen? Soms kan door deze problemen de verbondenheid tussen alle gezinsleden verloren gaan. Je verlangt dat de rust terugkeert. In een gezinsbegeleiding wordt met alle gezinsleden de situatie verkend en besproken. Jullie werken aan een andere manier van communiceren binnen het gezin. De hulpverlener helpt jullie bij het anders leren omgaan met problemen die zich stellen.

Groepsactiviteiten kunnen verschillende vormen aannemen: groepstherapie, praatgroep, schrijfgroep, ...

Praatgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheden om hun ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, al of niet onder begeleiding van een professional.

Bij groepstherapie wordt je therapeutisch begeleid samen met anderen. De verschillende individuen gaan aan de slag met de problemen waar ze elk individueel mee worstelen, ze delen hun verhaal met elkaar en dit proces wordt begeleid door een hulpverlener die het proces bewaakt. 

Schrijven kan helpend zijn om naar jezelf en jouw situatie te kijken, om hiermee aan de slag te gaan. Een schrijfgroep biedt een veilige plek waar je lotgenoten ontmoet, waar ruimte is voor je verhaal en waar je via schrijven een nieuwe balans in je leven vindt. 

Daarnaast worden er ook workshops, lezingen, ... georganiseerd. Deze kan je vinden via deze link.

Hartcoherentie betekent dat het versnellen en vertragen van onze hartslag op elkaar zijn afgestemd. Als we inademen versnelt onze hartslag en als we uitademen vertraagt die. Als we de twee op een regelmatig tempo afwisselen, spreken we over hartcoherentie.

Onze hartslag wordt bepaald door onze gedachten, emoties én onze ademhaling. Bepaalde zorgen en stress doen onze hartslag versnellen en maken dat er geen evenwicht is tussen spanning en ontspanning. De coherentie is zoek. Anderzijds kunnen leuke, aangename herinneringen de hartcoherentie net bevorderen. Via onze ademhaling en vooral de focus erop kunnen we niet alleen ons hartritme maar ook onszelf opnieuw in evenwicht brengen.

​Om in een toestand van hartcoherentie te komen, moet je zes volledige ademhalingen doen per minuut. Je ademt vier seconden in en zes seconden uit. Dat herhaal je gedurende 10 minuten, twee keer per dag. Belangrijk is om te blijven ademen aan hetzelfde tempo, ook als je ervaart dat er bepaalde emoties naar boven komen.

​Hartcoherentie helpt bij stress, burn-out, angsten, innerlijke onrust, examenvrees, concentratieproblemen, slecht slapen, hyperventilatie, hoge bloeddruk, hartritme stoornissen, chronische pijnen, CVS, ...

Vind je het moeilijk je lichaam en je geest te ontspannen ? Maak dan kennis met holistic pulsing. Je lichaam wordt door schudden, wiegen en stretchen op een zachte manier in beweging gebracht. Je hoeft niets te doen. Gekleed en liggend op de massagetafel wordt je lichaam uitgenodigd te ontspannen. Door de ritmische bewegingen komt het lichaam al snel tot rust. Mede door de zachtheid en het respecteren van de grenzen ontstaat er een veilige sfeer. De noodzaak om weerstand te bieden wordt minder. Je wordt uitgenodigd om op steeds dieper niveau spanningen los te laten. Er ontstaat ruimte om te gaan luisteren naar wat het lichaam te vertellen heeft. Het is alsof je jezelf op een nieuwe manier leert kennen; het genieten, de grenzen én de mogelijkheden.

Ieder mens krijgt in zijn leven vroeg of laat te maken met verlies: een dierbare overlijdt, partners besluiten uit elkaar te gaan, je raakt je baan, gezondheid, geld, woning, onvervulde kinderwens, zekerheid of zelfvertrouwen kwijt. Verlies kent vele vormen, maar op elke vorm volgt onvermijdelijk een rouwperiode. De wereld zoals jij die kende, is voorgoed veranderd. Je raakt uit balans en daar is niets vreemds aan: dat hoort bij het rouwen om wie of wat je kwijtgeraakt bent. 

Rouwen kan je dan ook omschrijven als de zoektocht naar een andere vorm van liefde of verbinding. Rouw is het antwoord dat we geven op het verlies van iemand (of iets) waarmee een betekenisvolle relatie bestààt. Het is een permanent proces van ons aanpassen aan een intern en extern verander(en)de realiteit waardoor verlieservaringen op een betekenisvolle manier kunnen worden geïntegreerd in het eigen en gedeelde levensverhaal.

Meestal heeft de mens zelf de kracht en flexibiliteit om deze realiteit te integreren in zijn levensverhaal. Toch kan het zo zijn, dat je het gevoel hebt dat je het niet in je eentje redt, dan kan een rouwtherapeut je hierbij helpen.

Hypnose is een hulpmiddel in de medische wereld en in psychotherapie. In hypnose kunnen bepaalde lichamelijke en psychische processen beïnvloed worden. Dit is geen show, geen theater, geen duistere magie of hocus-pocus ... hypnose. Hypnose is geen toestand van slaap, en ook geen bewusteloosheid. In hypnose is er een ‘veranderd’ bewustzijn waarbij je de aandacht naar binnen richt op innerlijke processen, beelden en ervaringen. In hypnose zijn jouw hersenen actief werkzaam. Jouw creativiteit en jouw probleemoplossend vermogen verhoogt. Je bent meer vatbaar voor suggesties die je jezelf geeft. Je kan op een andere manier dan door ‘wilskracht’ jouw doelen bereiken. Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring. Lees er meer over in deze blog

KernTalenten

KernTalenten geven je aard (je natuur, je zijn), potentieel (zullen, kunnen) en intrinsieke motivatie (willen, goesting) weer.

De combinatie van jouw KernTalenten toont je waar jij van nature voor in de wieg gelegd bent. KernTalenten gaan daarmee verder dan de klassieke talenten en competenties. Ze geven een compleet plaatje van wie jij bent, waar jij van nature goed in bent, energie van krijgt en je goed bij voelt. Ze geven je ook zicht op welke activiteiten jou juist energie kosten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Je KernTalenten gelden je hele leven lang, wat de methode zo waardevol maakt.

KernTalentenmethode

De essentie van de KernTalentenmethode ligt in de kindertijd. Aan de hand van een online vragenlijst achterhalen we wat in je kindertijd tussen je 4 en je 12 jaar (begin puberteit) je favoriete bezigheden waren en in een gesprek bevragen we je over je favoriete kinderspelletjes, sporten en speelgoed.

Als kind kies je namelijk onbewust voor specifiek speelgoed, spelletjes of activiteiten omdat die aansluiten bij je karakter, je mogelijkheden en je wil om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. Wat jij als kind wel of niet leuk vond, vormt de basis van jouw unieke KernTalentenprofiel.

Grondlegster van deze methode is Danielle Krekels van CoreTalents. Het screenen van duizenden kandidaten gaf haar een merkwaardig inzicht: de speelvoorkeuren van ingenieurs bleken verrassend vergelijkbaar. Deze vaststelling leidde tot verder onderzoek. Na 25 jaar empirisch onderzoek en diepte-interviews met meer dan 12.000 personen, ontwikkelde Danielle een vragenlijst en een methode om de KernTalenten te identificeren.

KernTalentenanalyse

Er zijn 23 KernTalenten, waaronder creativiteit, organisatietalent, zin voor initiatief, emotionele talenten op individueel niveau en op groepsniveau, rationaliteit, naar buiten treden … Het geheel van je 23 KernTalenten vormt de 'blauwdruk' van je persoonlijkheid, met al je sterke en minder sterke kanten, met al je potentieel en je 'goesting' om ermee aan de slag te gaan. Het resultaat van de Kerntalentenmethodiek zorgt ervoor dat je met zorg kan kijken naar je persoonlijke behoeften en het stelt je in staat in waarheid te leven met wie je bent. Je kan kiezen voor de domeinen in het leven die aansluiten bij je sterktes, met als gevolg: energie, passie, motivatie… en succes!

Wanneer je weet wat je karakter, talenten en motivatie zijn, kun je bewuster kiezen voor dat waar jij blij van wordt en in je flow raakt. Een degelijke kennis van je KernTalenten kan je helpen om de juiste keuzes te maken op alle belangrijke momenten in je leven. Ook in het kader van preventie van burn-out of bore-out biedt jouw persoonlijke KernTalentenconstellatie inzicht in activiteiten die voor jou een energiebron of een energielek zijn. Een analyse brengt zowel je sterktes als je mogelijke valkuilen in kaart.

Het KernTalentenrapport is een héél persoonlijk verslag van je unieke profiel. Hierin worden alle 23 KernTalenten, met hun verschillende componenten, ten opzichte van elkaar gewogen en beschreven. Het rapport geeft je een houvast om keuzes aan op te hangen en het inzicht dat je nodig hebt om op een energievolle en succesvolle manier aan de slag te gaan.

De KernTalentenmethode stelt de mens centraal en maakt geen gebruik van types of hokjes. Iedereen is uniek en zo ook ieder zijn KernTalentenprofiel.

Leef & Eet is een gezondheidsprogramma waarbij je de afvalstoffen in je lichaam gaat afvoeren. Dit op het vlak van de darmen, bloedvaten en vetopslag. Dat kan interessant zijn voor iemand die wil afvallen of voor iemand die gezondheidsklachten heeft. Denk daarbij aan hoofdpijn, vermoeidheid, hoge bloeddruk, cholesterol, energie gebrek, darmklachten, fybromyalgie, CVS, maagklachten, gewrichtsklachten...

Je krijgt een voedingslijst waaruit je kan kiezen, gezonde natuurlijke voeding. We maken een goede combinatie tussen de eiwitten, vetten en koolhydraten waardoor er een verbrandingsproces ontstaat. Dat proces zorgt ervoor dat we onze afvalstoffen kunnen afvoeren én onze bloedsuikerspiegel blijft erdoor in balans. 
Bij een sterke stijging van de bloedsuikerspiegel ga je namelijk vet opslaan én krijg je daarnaast ook honger, net dan grijp je naar de verkeerde dingen en dat willen we vermijden. Zo herstel je ook je stofwisseling en nét dat is zo belangrijk om nadien een stabiliteit te kunnen opbouwen.

Leef & Eet is dus geen dieet, je leert gewoon op een andere gezonde manier eten! Gebaseerd op de 'Orthomoleculaire Therapie'. Ortho wil zeggen voeding en moleculair is op celniveau.Ons hele lichaam zijn cellen, veel cellen samen vormen een orgaan. Dus 'voeding voor de cel'. Zodat onze cellen zich optimaal kunnen gedragen, zich zelf kunnen herstellen waar nodig!

Tijdens het programma gaan we de ontgifting ondersteunen door enkele belangrijke voedingsstoffen zodat ons lichaam niets te kort komt. Alleen dan kan een gereinigd lichaam gezond zijn én het blijven!

Bij lichaamsgerichte therapie staat het lichaam centraal tijdens het therapeutisch proces. Bij deze vorm van therapie gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer men voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die volgens de theorie van lichaamsgerichte therapie uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc. In lichaamsgerichte therapie leert de cliënt zich bewust te worden van de signalen van het lichaam & de boodschap die hieraan verbonden is. Zo ontstaat er een groter inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. De cliënt wordt vervolgens door de therapeut aangemoedigd deze lichamelijke beleving te uiten, lijfelijk en/of verbaal. Dit zorgt voor een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest, waardoor er gewerkt kan worden aan de psychische klachten van de cliënt.

Herken je je in een of meerdere van deze situaties?

 • Ik voel me gestresseerd door mijn werk en futloos. Wat kan ik hieraan doen?
 • Ik heb een nieuwe baas gekregen die me helemaal niet ligt. Ik voel me hierdoor gefrustreerd. Hoe kan ik hier best mee omgaan?
 • Hoe krijg ik meer voldoening en plezier in mijn job?
 • Hoe kan ik een beter evenwicht vinden tussen mijn werk en mijn privéleven?
 • Ik heb het gevoel dat ik in mijn job niet kan tonen waar ik echt goed in ben. Wat kan ik hieraan doen?
 • Welk werk past er echt bij me?
 • Ik doe mijn job al heel lang. Is het tijd voor iets anders of blijf ik beter?
 • Ik zou graag mijn talenten beter benutten in mijn job. Hoe kan ik dat doen?
 • Ik heb het gevoel dat ik op een kruispunt zit in mijn loopbaan. Welke richting ga ik best uit?

Dan kan loopbaanbegeleiding jou helpen om te ontdekken wat je wel gelukkig maakt en energie geeft. Door middel van gesprekken gaat de loopbaanbegeleider samen met jou op pad en helpt hij jou bij het maken van een loopbaankeuze of -beslissing. Hij verkent samen met jou waar je mee zit en geeft je oefeningen en opdrachten om thuis te maken. Nadien bespreken jullie de oefeningen en opdrachten. Zo komen jullie geleidelijk aan tot nieuwe ideeën en inzichten.

Via het aanbod "loopbaanbegeleiding met loopbaancheques" vind je de dienstverleners die werkzaam zijn bij een erkend loopbaancentrum. Hierdoor kan je betalen met loopbaancheques en betaal je slechts 40 euro voor 4 uur begeleiding. Zij die "loopbaanbegeleiding zonder loopbaancheques" aanbieden zijn vrij om hun tarief te bepalen.

Mindfulness is een manier van aandacht geven, niet oordelend en in het huidig moment. Deze aandacht laat toe meer te genieten van kleine dingen, minder stress te ervaren, minder te piekeren en tot bewustere beslissingen te komen. Je kan beter omgaan met uitdagingen. Je leert op een kritische en open manier naar de wereld te kijken. Je bent dus niet kritisch in de zin dat je zonder er iets van te weten al oordeelt. Je neemt de houding van een wetenschapper aan tijdens de training. En zo ontwikkel je zelfkennis en ontdek je je eigen innerlijke wijsheid. Mindfulness staat ook los van geloofsovertuigingen en heeft respect voor iedereen.

Wat is NES?

Onderzoek heeft aangetoond dat er een lichaamsveld is dat de energie- en informatiestroom in ons lichaam reguleert en ons fysieke lichaam op subcellulair niveau aanstuurt. Verstoringen en blokkades van dit lichaamsveld zijn vaak de belangrijkste oorzaken van zowel psychische als fysieke problemen. Het NES Total WellNES systeem corrigeert deze verstoringen en blokkades en helpt je lichaam én geest op een natuurlijke manier terugkeren naar zijn optimaal functioneren.

Slaapproblemen, spierpijnen, herhaalde verkoudheden, onverklaarde darmklachten, hoofdpijn, zelftwijfel, durf, zelfvertrouwen, piekeren, … Of het nu gaat om fysieke of mentale klachten, acuut of chronisch, eerder vaag of ernstig, NES Health ondersteunt het fysiek en emotioneel herstel en brengt je terug in de juiste balans: een gezonde geest EN een gezond lichaam!

Voor wie?

Iedereen.  Van jong tot oud.  Of het nu gaat over je ‘gewoon niet voelen’ zonder te weten waar het precies over gaat of een duidelijke specifieke klacht, fysiek of mentaal, NES ondersteunt steeds het herstel en brengt je terug in evenwicht.

uitzonderingen: zwangerschap en borstvoeding, recente medische ingrepen zoals transplantatie, hartoperatie

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig.  Je legt je hand op een toestel (dat lijkt op een computermuis) en je lichaamsenergie wordt uitgelezen.  Je voelt hier helemaal niets van.  De resultaten van deze uitlezing worden onmiddellijk doorgestuurd naar mijn computer. Op basis van deze scan wordt dan een behandelplan voorgesteld.  De scan geeft me zowel informatie over je fysiek als emotioneel (on)welzijn en brengt beide met elkaar in verband.

 

Via opruimcoaching wordt er orde, overzicht en structuur aangebracht in het leven van mensen. Met als doel meer rust en ruimte te ervaren in het huis en in het hoofd. Dit betreft zowel het opruimen en organiseren van ruimtes in huis (woonkamer, keuken, zolder, speelgoed, …), als ook ondersteuning bij het organiseren van je agenda en (digitale) administratie. Een opruimoach zoekt samen met jou op welke manier je je leven efficiënter en eenvoudiger kan organiseren, zodat je nadien zelf verder kan.

Bij oudertraining worden ouders ondersteund in het begeleiden van hun kind met bijvoorbeeld gedrags- of andere problemen. De oudertraining kan zowel individueel als in groep georganiseerd worden.

Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologie waarin men een nauwkeurige diagnose maakt van de persoonlijkheid of eventueel een ziektebeeld, of bepaalde problemen en beperkingen in kaart kan brengen. Hiervoor maakt men gebruik van vragenlijsten, observatieschalen, tests en interviews.

Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Dit is normaal en ruzie hoort zelfs bij een gezonde relatie. Maar wanneer de problemen te ernstig zijn of te lang aanslepen, kan het nodig zijn beroep te doen op deskundige hulp. Jaloezie in relaties, ruzies, ontrouw, verbaal of fysiek geweld,... zijn voorbeelden waarbij relatietherapie een uitkomst kan bieden. Het kan je helpen om te achterhalen waar relatieproblemen vandaan komen. En hoe ze op te lossen zijn. Doorgaans gaan koppels samen in begeleiding. Met de relatietherapeut wordt onderzocht hoe jullie met spanningen en conflicten kunnen omgaan in jullie relatie. Bij zeer ernstige conflicten kan je samen met de therapeut bespreken of je de relatie al dan niet wil verder zetten. Zelfs dan kan relatietherapie nuttig blijven en kan de therapeut helpen om het uit elkaar gaan op de minst pijnlijke manier te laten verlopen. Maar relatietherapie kan ook preventief werken: door tijdig beroep te doen op een hulpverlener kan je vaak voorkomen dat je relatie op de klippen loopt.

Relaxatietherapie helpt jou om lichamelijk en mentaal tot rust te leren komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten technieken en oefeningen: ademhalingsoefeningen, meditatie, visualisatie, lichaamsbeweging, ... Het doel van relaxatietherapie is het verlichten van de stress gerelateerde klachten. 

SCHIP is een acroniem voor Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners. Het zijn de fases die tijdens een SCHIP-traject doorlopen worden waarbij er zowel aandacht is voor het conflict als voor het verlies in de relatie. De SCHIP-aanpak werd oorspronkelijk ingezet bij koppels die uit elkaar gingen.  Maar wordt thans ook ingezet als vorm van relatietherapie.

Vanuit een integrale benadering wordt er aandacht besteed aan datgene dat het (ex-)koppel verloren heeft, voor elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Het uiteindelijk doel is om de het (ex-)koppel opnieuw met elkaar te verbinden hetzij als liefdespartners hetzij als partners in ouderschap.

Meer lezen over de SCHIP-aanpak kan in deze blog.

Sekstherapie is een gespecialiseerde vorm van gesprekstherapie die gericht is op het oplossen van seksuele problemen. Dat houdt in: praten over je gevoelens, ervaringen, verwachtingen en verlangens met betrekking tot het seksueel probleem. Kunnen alle seksuele problemen worden opgelost met sekstherapie? En hoe verloopt zo'n begeleiding en waar kan je ervoor terecht?

Sekstherapie is aan te raden als seksuele problemen gaan doorwegen in je relatie en je eigen zoektocht naar een oplossing niet lukt. Seksuele problemen kunnen zowel een lichamelijke, relationele als psychologische oorzaak hebben. In veel gevallen betreft het een combinatie van oorzaken. De meest voorkomende zijn: geen zin in seks, verschil in seksueel verlangen, erectie- of orgasmeproblemen, ontrouw, seksverslaving, negatieve seksuele ervaringen in het verleden, problemen met seks na ongeval of ziekte, vragen over seksuele voorkeur...

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Via spel wordt het kind de mogelijkheid geboden om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wat kan ik? Wat wil ik? Welke studierichting sluit hierbij het best aan?

Is dit voor jou / jouw kind een heet hangijzer in de zoektocht naar het juiste studietraject? 

Dan kan studiekeuzebegeleiding jou helpen om op zoek te gaan naar jouw talenten en competenties. De studiekeuzebegeleider brengt jouw motiverende en belemmerende factoren in kaart. Het opleidingsaanbod van diverse scholen wordt verkend en hierbij wordt er gezocht naar de studiekeuze die bij jouw voorkeuren aansluit zodat je een studierichting kiest die je met enthousiasme aanvat.

Supervisie is bedoeld voor professionals die de tijd willen nemen om hun eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren word je meer bewust van eigen gevoelens, gedachten, verwachtingen, normen, waarden, ... en hoe dit alles je handelen beïnvloedt.

Supervisie is een didactische methodiek gericht op

 • (beter) leren uitvoeren van geprofessionaliseerd dienstverlenend werk
 • waarbij het leren een leren is op basis van reflectie
 • leren op basis van praktijkervaringen in de eerste plaats; de supervisiesituatie is een tweede aanvullende bron van leermateriaal
 • systematisch leren onder leiding van een deskundige supervisor.

Als je vervelende dingen hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een ongeluk, geweld, misbruik of een andere nare ervaring, dan kun je daar lang de gevolgen van merken. Wat er is gebeurd kan als een film terugkomen in je hoofd. Misschien kun je niet meer goed slapen of heb je nergens zin in. Het kan ook zijn dat je snel boos bent of je moeilijk kunt concentreren. De nare ervaring noemen we ook wel een trauma. Traumatherapie helpt je om wat gebeurd is een plaats te geven, om “het” achter je te laten, zodat je opnieuw energie krijgt, vooruit kan, écht kan leven.

Veerkracht zegt iets over hoe sterk je je voelt bij stress of tegenslagen. Met een hoge veerkracht sta je stevig in je schoenen bij problemen of in moeilijke tijden. Via deze test kan je ontdekken hoe het zit met jouw veerkracht. Daarna kan je op zoek gaan naar manieren om jouw veerkracht te verhogen. Zij die dit aanbod op www.ikzoekhulp.be vermelden hebben een specifieke opleiding genoten bij Michael Portzky (klinisch neuropsycholoog en ontwikkelaar van deze test) en beschikken dus over de nodige deskundigheid om jou hierbij te helpen.

Er zijn 2 versies: de versie voor volwassenen en de versie voor jongeren.

Tijdens een wandelcoaching ga je niet in een bureau zitten om je problemen te bespreken. Neen, je trekt er samen met de coach op uit in de natuur en bespreekt al wandelend de kwesties die je bezig houden en waar je iets aan wil veranderen. Hierdoor ben je niet alleen mentaal in beweging maar ook fysiek. De natuur is hierbij een hulpbron die spiegelt, afwisseling brengt en voorziet in oplossingen. 

Terug