Wil je op de hoogte blijven van onze opleidingen, boeken en leden?

Klik hier

Algemene Voorwaarden

 1. De website ‘ik zoek hulp’

  1. De website www.ikzoekhulp.be is een product van KONNEKT-IT COMM.V, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Diksmuidseweg 148, KBO 0682.947.997.
  2. De website ‘ik zoek hulp’ heeft als doel het ruime publiek te informeren over de zelfstandige zorgverstrekkers om zo de zoektocht naar een geschikte zorgverstrekker te vergemakkelijken.
 2. De aanvraag tot aanmaak van een profiel op www.ikzoekhulp.be

  1. Kandidaat-gebruikers kunnen zich uitsluitend aanmelden via de website konnekt-it.be. Eens de gebruiker zijn gegevens heeft ingevuld, beslist KONNEKT-IT over het al of niet toelaten van deze gebruiker. Mits de gebruiker voldoet aan de voorwaarden en zijn lidgeld voorafgaandelijk alsook binnen de door KONNEKT-IT gestelde termijn heeft betaald, ontvangt de gebruiker uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na zijn aanvraag een link waarmee de gebruiker kan inloggen. De gegevens van de gebruiker zijn vanaf dat ogenblik online zichtbaar.
  2. Betalingen kunnen enkel volbracht worden via overschrijving op onze rekening IBAN BE46 3631 6855 6536. Na ontvangst van betaling wordt de voldane factuur naar het opgegeven emailadres gestuurd.
 3. Gebruiksvoorwaarden

  1. De volgende gebruikersvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zijn profiel plaatst op de website ‘ik zoek hulp’, hierna gebruiker genoemd.
  2. Een vermelding op ik zoek hulp houdt in dat de gegevens over de gebruiker, zijn praktijk en zijn organisatie worden vermeld. De gebruiker heeft een persoonlijke pagina waarop informatie omtrent zijn praktijk, zijn opleidingen, zijn activiteiten, … vermeld staan terwijl hij eveneens advertenties op de daartoe voorziene pagina kan plaatsen. Voor de gebruiksvriendelijkheid van de website kan er slechts 1 persoon vermeld worden per profiel. Gebruikers die deel uit maken van een groepspraktijk kunnen wel door middel van een link met elkaar verbonden worden.
  3. Psychologen dienen op eenvoudig verzoek hun erkenningsnummer te melden. Het niet vermelden van deze info kan tot gevolg hebben dat het profiel niet online wordt geplaatst of offline wordt gehaald.
  4. Via de login-gegevens kan de gebruiker de informatie op zijn profiel zelf beheren, wijzigen of aanvullen alsook advertenties op de daartoe voorziene pagina kan plaatsen. De gebruiker is zelf en als enige verantwoordelijk voor de correctheid en de actualiteit van zijn gegevens, die exclusief door hemzelf beheerd kunnen worden. De volledige inhoud van persoonlijke tekst en de juistheid hiervan, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  5. Via de websites van KONNEKT-IT kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KONNEKT-IT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
  6. KONNEKT-IT heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, lay-out of functionaliteit van de website. KONNEKT-IT heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
  7. Wanneer KONNEKT-IT van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft KONNEKT-IT het recht om het profiel of een advertentie offline te halen. Mits de gebruiker de nodige aanpassing doorvoert, wordt het profiel of de adverentie opnieuw online geplaatst. Indien de gebruiker nalaat om de benodigde aanpassingen door te voeren binnen de 7 werkdagen na hiertoe te zijn aangemand, dan kan KONNETK-IT het profiel of de adertentie definitief offline halen. Tegen beslissing van KONNEKT-IT op basis van dit artikel is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.
 4. Termijn en verlenging

  1. Een vermelding op de website ‘ik zoek hulp’ is geldig voor een vaste en onveranderlijke termijn van één jaar, startend vanaf de verwerking van de betaling en eindigt op dezelfde dag van het afrondend jaar (bijvoorbeeld: start op 1 februari 2019 – einddatum 1 februari 2020).
  2. Het lidmaatschap wordt na een eerste aanmelding automatisch per jaar met eenzelfde periode voor u verlegd. Afmelden doet u eenvoudig door dit uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de einddatum schriftelijk of via e-mail info@konnekt-it.be aan ons kenbaar te maken. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging.
  3. KONNEKT-IT heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, alsook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van het lidmaatschap.
  4. Bij verlenging van het lidmaatschap dient de betaling te gebeuren ten laatste 15 dagen voor het vervallen van de melding. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om het profiel of de adverentie(s) (tijdelijk) offline te plaatsen, onverminderd ons recht om volledige betaling van het verlengede lidmaatschap na te streven. Desgevallend wordt het profiel of de adverentie(s) binnen de 3 werkdagen na de betaling opnieuw online geplaatst.
 5. Kwaliteit en aansprakelijkheid van KONNEKT-IT

  1. Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.
  2. KONNEKT-IT is niet aansprakelijk voor:
   • algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden
   • de tijd dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding
   • de kwaliteit van de prestaties die haar gebruikers leveren
   • de vermeldingen die de gebruiker op zijn of haar profiel zet alsook de inhoud van de adverentie(s) die de gebruiker zou plaatsen. Indien de informaties/vermeldingen/gegevens die een gebruiker vermelden, schade aan een derde zouden berokken, dan is de gebruiker daar als enige voor aansprakelijke en verbindt de gebruiker zich er toe om KONNEKT-IT te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die zij hierdoor zou kunnen leiden.
  3. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de inschrijving of de factuurdatum, per aangetekend schrijven geformuleerd te worden. Indien wij na deze datum alsnog een klacht behandelden, dan houdt dit in geen geval een verzaking van dit verval in.
 6. Betalingsvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.
  2. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
  3. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
  4. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.